BECERRA LABORAL

BECERRA LABORAL va ser creat l’any 1970, com a conseqüència de les necessitats que en l’àmbit sociolaboral tenien els clients (generalment empreses) del grup «BECERRA», relacionades amb l’especialitat del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Un cop inaugurada, aquesta nova àrea d’assessorament jurídic i de gestions d’afers socials va tenir un desplegament i un creixement molt ràpids, i dia a dia s’anà consolidant i integrant totalment amb les altres branques del Dret —sobretot tributari—, que foren el motiu i l’origen del nostre grup assessor «BECERRA» el 1918.

Avui, gairebé quaranta anys després d’haver estat creat, BECERRA LABORAL està en ple auge de creixement i d’actualitat, ja que, no en va les problemàtiques que comporten els diferents cicles econòmics pels quals passa la nostra societat —tant si són de bonança com de crisi— estan sempre directament vinculades a les necessitats de les empreses, relacionades amb els seus recursos humans i el clima social de les seves plantilles de personal.

El nostre equip de treball ha aconseguit un alt nivell de professionalitat i experiència, que posem cada dia a disposició de les nostres empreses clientes i, per la seva resposta satisfactòria i de fidelitat, estem convençuts i segurs que estem en el bon camí.

Esperem saber donar la resposta i la solució correctes a les necessitats sociolaborals que se’ls puguin plantejar, a vostès o a la seva empresa, i per això ens tindran a la seva disposició sempre que ens demanin, tot confiant poder-los comptar entre la nostra distingida clientela.

 1. Assessorament, consultes, dictàmens i informació general a través de circulars i butlletins.
 2. Assessorament i assistència als actes de comprovació i investigació que dugui a terme l’Administració Central o Autonòmica, a través dels seus serveis d’inspecció sociolaboral.
 3. Recursos contencioso administratius contra actes i resolucions que hagin esgotat la via administrativa.
 4. Direcció tecnicojuridicolegal davant els Jutjats de Qüestions Socials, Civils i Contencioso administratius, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Audiències, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional, així com davant el Servei de Conciliacions Individuals de la Generalitat de Catalunya en tots els afers que siguin competència d’aquests organismes.
 5. Treballadors estrangers:
  • Autoritzacions de treball i residència.
  • Contractacions / Ofertes de treball.
  • Novacions i pròrrogues de contractes.
  • Altes i baixes en la Seguretat Social.
 6. Confecció mensual de processos informàtics de nòmines i Assegurances Socials:
  • Butlletins mensuals de cotització i la seva transmissió a través d’Internet.
  • Fulls-rebut de salaris.
  • Resum de nòmina / llistats de costos.
  • Comunicats d’Incapacitat Temporal per malaltia comuna – maternitat. Tramitació per Internet.
  • Comunicats d’Incapacitat Temporal per accidents de treball. Tramitació per aplicació Delta o CAT 365.
  • Partes de Incapacidad Temporal por accidentes de trabajo. Tramitación por aplicación Delta o CAT 365.
  • Canvis de domicili.
  • Assistència a desplaçats.
 7. Obertura, inscripció d’empreses en la Seguretat Social; trasllats de domicili social i d’activitat, canvis de denominació.
 8. Representació sindical dels treballadors:
  • Delegats de Personal.
  • Comitès d’Empresa.
  • Eleccions.
 9. Contractació laboral. Retribucions. Bonificacions.
 10. Expedients de Regulació d’Ocupació
  • Reducció de jornada.
  • Suspensió de contractes.
  • Extinció de contractes.
 11. Convenis especials de cotització i internacionals de Seguretat Social.
 12. Tramitació de tot tipus d’escrits i afers sociolaborals davant dels organismes següents:
  • Institut Nacional de la Seguretat Social
  • Institut Nacional d’Ocupació
  • Oficines de Treball de la Generalitat
  • Departament de Treball de la Generalitat
  • Serveis de Conciliacions Individuals
  • Tresoreria General de la Seguretat Social
  • Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social
  • Jutjats de Qüestions Socials
  • Sotsdelegació del Govern a Barcelona
  • Institut Nacional de la Marina
 13. Altes, baixes i variacions d’empleats en el Règim General de la Seguretat Social.
 14. Aplicació i actualització de Convenis Col•lectius de treball.
 15. Retencions a empleats per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
  amb les regularitzacions que sigui procedent aplicar durant l’exercici econòmic. Confecció de models 110, 111, 190 i resum anual. Confecció del certificat anual de retribucions i retencions de renda de cada empleat, perquè pugui fer la declaració tributària de l’exercici.
 16. Gestions relatives a diversos règims especials: Treballadors Autònoms, TRADES, representants de comerç, artistes, escriptors de llibres i servei domèstic.
 17. Conflictes col•lectius.
 18. Prestacions de la Seguretat Social:
  • Jubilació.
  • Viudetat.
  • Orfandat.
  • Auxili per defunció.
  • Invalidesa.
  • Atur.
 19. Auditoria sociolaboral.
 20. Administració de finques.

L’anterior relació d’activitats, tot i ser àmpliament enunciativa, no és exhaustiva, per la qual cosa, davant de qualsevol altra qüestió similar que pugui no constar-hi, li agrairem que ens consulti per aclarir si entra dins de les activitats que assumim.

EQUIP PROFESSIONAL

Yasmina-Ylenia Sánchez Lázaro

Sòcia, Advocada de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona i Administradora de Finques

Ana Díaz Boizas

Sòcia, Advocada de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona i Administradora de Finques.

Montserrat Olives Figueras

Cap de departament i tècnica en Seguretat Social

Ascensión Ortiz Jiménez

Graduada social i tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals

Noemí Roca Albert

Secretaria general

Estrella Rosell Rodríguez

Tècnica en Seguretat Social

Marta Rodríguez Gil

Graduada Social

Regina Corcoll Arias

Recepció i gestions

Rosa Carrasco Llovera

Tècnica en Seguretat Social

Martín Milán Romera

Llicençiat en Dret per la Universitat de Barcelona. Advocat laboralista en exercici de l'Ilustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

SOCIS FUNDADORS

José Luis Díaz Cabañas

Advocat de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona i administrador de finques

Fernando José Sánchez Chicón

Graduat social i tècnic en Prevenció de Riscos Laboral

CIRCULARS