Assessors Econòmics

 1. Estudi i implantació de sistemes comptables i circuits administratius.
  • Assistència periòdica, seguiment i revisió comptables i realització de balanços.
  • Confecció d’estats financers a partir dels balanços de la companyia.
  • Confecció de comptabilitats.
  • Consolidació d’estats financers.
  • Quadres comparatius de seguiment periòdic del compte de resultats i el balanç de situació.
  • Informes econòmico-financers d’empreses.
  • Assessorament econòmico-financer respecte de la situació, dissolució i fusió de tota mena de societats.
  • Finançament: anàlisi de la situació financera i replantejament de l’obtenció de recursos financers per tal d’optimitzar-ne la gestió.
  • Plans i estratègia empresarial: definició dels objectius de l’empresa analitzant l’entorn, el sector econòmic i la competència, estudiant els punts forts i realitzant la planificació estratègica.
  • Actuació com a experts independents en valoracions d’empreses: valoració segons els diversos mètodes en fusions, escissions i operacions anàlogues, valoració d’actius i d’empreses (o de parts d’aquestes) com a experts independents, en especial per als casos d’ampliacions de capital i de fusions i escissions.
  • Adquisició i venda d’empreses: assessorament en la valoració i la negociació.
  • Certificacions sobre dades i documents.
  • Anàlisi i diagnòstic econòmic d’empreses: consisteix a examinar la situació de l’empresa en un moment donat per tal de determinar-ne els punts forts i els febles i emetre un diagnòstic per a la seva solució. El pla d’actuació és el resultat de convertir en proposicions concretes les conclusions de les anàlisis anteriors, i pot consistir en un Pla de sanejament, d’ajust, de re-llançament, de reestructuració o de viabilitat.
  • Gestió, actualització i seguiment amb suport informàtic de l’immobilitzat i de les seves amortitzacions.
  • Anàlisi i implantació de sistemes d’avaluació i control de costos, i propostes per a la consecució de la seva correcta valoració.
  • Estudis o revisions del procediment i de sistemes de control intern.
  • Examen i diagnòstic dels comptes anuals, de determinats saldos o d’àrees del negoci.
  • Determinació del valor real de les accions d’una societat.
  • Anàlisi dels registres comptables, transaccions, arxius i documents de les societats per tal de determinar-se la situació fiscal davant la Hisenda Pública pel que fa a tots els tributs i exercicis susceptibles de comprovació. Els objectius principals d’aquestes revisions consisteixen a determinar si:
  • Els saldos creditors i deutors amb la Hisenda Pública són correctes.
  • Els suports documentals són adequats.
  • Consisteix en l’administració, comptable i financera, de petites empreses que, per la seva finalitat no desitgen o no necessiten tenir una estructura administrativa pròpia, per la qual cosa necessiten el suport professional que es presta en aquesta faceta dels nostres serveis.
  • Finançament: anàlisi de la situació financera i replantejament de l’obtenció de recursos financers per tal d’optimitzar-ne la gestió.
  • Aquest apartat és aplicable especialment a empreses de nova creació o a les no residents a Espanya que implanten una sucursal, establiment o oficina de representació al nostre país.
  • Representació d’empreses estrangeres i domiciliació de les seves oficines administratives a Espanya.
  • Assessoria i assistència en l’ús de la microinformàtica en les àrees següents:
  • Realització dels fulls electrònics per a estats financers, projeccions financeres, pressupostos i situacions anàlogues.
  • Elaboració periòdica d’informes per els administradors i la direcció.
  • Anàlisi sobre la veracitat de les dades.
  • Assessorament en l’anàlisi i la implantació de sistemes informàtics.

RELACIÓ DE PROFESSIONALS

Ferran Contreras Martín

Diplomat en Ciències Empresarials Consultor Econòmic Financer – Soci director.

Mercè López Gutiérrez

Economista. Consultor Econòmic Financer – Socia directora.

Jordi Ventosa-Diviu González

Economista. Consultor Econòmic Financer. Soci Director

Sandra Barberà Ortega

Economista Consultora Econòmic Financer.

ALTRES COL·LABORADORS

Resurrección Gallego León

Consultora Comptable

Ariadna Codina Arasa

Administració Interna. Consultora Comptable

Regina Llorente Esteban

Consultora Comptable

Marta Díez Romero

Consultora Comptable